07 Mayıs 2004

Anayasa’ya “kadın erkek eşitliği” ilkesi eklendi.

Anayasa’nın “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” diyen 10. Maddesi’ne, 2004 yılında yapılan değişiklikle kadın ve erkeğin kanun önünde eşitliğini vurgulayan bir ibare eklendi. Böylece kadın-erkek eşitliği anayasal güvence altına alınmış oldu. Ayrıca, yürürlüğe giren İş Kanunu’nda kadın-erkek eşitliğini gözeten ve işveren-işçi ilişkisinde -cinsiyet dâhil- hiçbir nedenle ayrım yapılamayacağına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.